Stichting Huize Spaar en Hout
Tehuis voor Doopsgezinden

Naam
Stichting Huize Spaar en Hout, Tehuis voor Doopsgezinden

Fiscaal nummer
0010.07.920

Nummer stichtingenregister bij Kamer van Koophandel
41222430

Contact
info@huizespaarenhout.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: drs. H.J. Blanksma
Secretaris: mr. P.N. van Sprang
Penningmeester: J.W. Keizer
Lid: M.E. de Lugt
Lid: C.V. Wiersma

Doelstelling
Het in stand houden van het monument Spaar en Hout, bestaande uit gebouwen en park aan de Kleine Houtweg te Haarlem en het behoud van het daarmee verbonden Doopsgezind erfgoed. De stichting beoogt dit doel te bereiken door onder andere het zonder winstoogmerk doen huisvesten van bejaarden.

Beleidsplan
Het beleidsplan van Stichting Huize Spaar en Hout (2019-ultimo 2020) is hier te downloaden

Beloningsbeleid
De Stichting heeft geen werknemers in dienst en de bestuurders zijn onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Onroerend goed wordt verhuurd aan de stichting “Pro Senectute” voor de huisvesting van bejaarden. Aan derden wordt grond in erfpacht verstrekt voor bejaardenbewoning. Voorts verhuurt Stichting Huize Spaar en Hout een zestal woningen aan particulieren.

Financiële verantwoording
Over het boekjaar 2018 incasseerde de stichting een bedrag ad € 954.512,- aan huur respectievelijk erfpacht ter zake van de door de Stichting in eigendom gehouden materiële vaste activa. Hiertegenover stonden afschrijvingen, huisvestingskosten, financieringslasten en algemene kosten ten bedrage van € 985.383,-. Het nadelig saldo ad € 30.871,- werd onttrokken aan de reserves. Over het jaar 2019 wordt een sluitende exploitatie verwacht.

De stichting is en blijft een vermogensfonds in de zin dat zij haar vermogensopbrengsten uitsluitend aanwendt voor de instandhouding van de door haar gehouden materiële vaste activa.